ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska - Biuletyn Informacji Publicznej


Rodzaj jednostki:
Jednostka samorządu zawodów zaufania publicznego

Siedziba:
Rzeszów

Lokalizacja:
województwo podkarpackie

Adres:
ul. T. Lenartowicza 17A/140-141
35-051 Rzeszów

Kontakt:
tel. (+48 17) 85 38 212
e-mail: biuro@poia.pl
strona internetowa: www.poia.pl

Dane:
NIP: 8131096714
REGON: 690026775

NUMER KONTA: 03 1240 4751 1111 0000 5517 8507

Biuro czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

 

Prezes:

mgr farm. Marcin Bochniarz

Z-cy Prezesa:

dr n. farm. Lucyna Samborska
mgr farm. Jacek Brodziński

Skrabnik:

mgr farm. Marzanna Domka

Redaktor BIP:

mgr Weronika Zięba

Kierownik biura POIA:

mgr Weronika Zięba

Pracownik biura - księgowa:

mgr Barbara Kerek

Pomoc prawna biura Izby:
mec. Bogusława Szybisz


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.