Majątek i gospodarka finansowa

Dochodami izby aptekarskiej są:

- składki członkowskie;
- zapisy, darowizny, dotacje;
- wpływy z działalności gospodarczej;
- inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:

Art. 64 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 136, poz 856 ze zm.).

oraz

UCHWAŁA NR 5
XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości składki członkowskiej dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 roku poz. 108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, Okręgowy Zjazd Delegatów uchwala co następuje:

§ 1

1. Kwota miesięcznej składki z tytułu przynależności do Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wynosi 44 zł.
2. Powyższa składka dotyczy wszystkich osób posiadających tytuł magistra farmacji bez względu na sytuację zawodową.

§ 2

1. Składki na rzecz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej należy wpłacać na konto POIA w terminie do 20 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
2. Składki za dany rok kalendarzowy należy wpłacić w terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 6 XXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
___________________________________________________________________________

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że od dnia 25.04.2008 nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na:
03 1240 4751 1111 0000 5517 8507

Uwaga!
W związku z wprowadzeniem bankowych rozliczeń księgowych drogą internetową Biuro Izby Aptekarskiej prosi wszystkich członków POIA o wpłaty składek członkowskich za pomocą przelewu bankowego lub pocztowego.

Każde przyjęcie wpłaty w formie gotówkowej w siedzibie Izby wiąże się z koniecznością odprowadzenia gotówki do banku a tym samym dodatkową opłatą prowizyjną.